Home ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນລະອຽດໃນການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປລາວ ໃນໄລຍະມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 (ສະບັບຫຼ້າສຸດ)

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນລະອຽດໃນການປະກອບເອກະສານຂໍອະນຸຍາດ ເຂົ້າ-ອອກ ສປປລາວ ໃນໄລຍະມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 (ສະບັບຫຼ້າສຸດ)