ແຈ້ງຂ່າວກ່ຽວກັບໄພທຳມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2019 ແລະ 2020