ຂ່າວປະຊາສຳພັນ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ແລະ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນພາຍໃນປະເທດໃນໄລຍະມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19