ຂ່າວປະຊາສຳພັນກ່ຽວກັບການຜ່ອນຜັນມາດຕະການໃນການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19

ຂ່າວປະຊາສຳພັນ